Chełm - największe polskie miasto przy granicy Unii Europejskiej. Dawna stolica księstwa, województwa i ziemi chełmskiej. Gród o ponad tysiącletniej historii...

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow
Loading
http://www.chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://www.chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://www.chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://www.chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://www.chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://www.chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link

«
»
 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Rekrutacja do przedszkoli

Elektroniczna rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli na terenie Miasta Chełm na rok szkolny 2015/2016

 

Niniejsze zasady postępowania rekrutacyjnego zostały określone na podstawie zapisów ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2014 r. poz. 7) oraz Uchwały Nr V/32/15 Rady Miasta Chełm z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm.

 

Strona internetowa elektronicznej rekrutacji dzieci do przedszkoli: www.chelm.formico.pl (dostępna od 09 marca 2015 r.)

WAŻNE:

 • O przyjęciu dziecka do przedszkola NIE decyduje kolejność zgłoszeń

 • Dzieci już uczęszczające do przedszkoli - w roku szkolnym 2015/2016 będą przyjmowane automatycznie w procesie rekrutacji, na podstawie składanych przez rodziców u dyrektora przedszkola deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (od 09 do 16 marca 2015r.)

 • Dzieci w wieku 5 lat są obwiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

  Od 1 września 2015 roku, gmina ma obowiązek zapewnić dzieciom 4 letnim, zamieszkałym na jej terenie możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego.

 

 • 2,5 roku - minimalna granica wieku dzieci uczestniczących w rekrutacji (dziecko we wrześniu 2015 musi mieć ukończone 2,5 roku).

I. PRZEBIEG REKRUTACJI

Postępowanie rekrutacyjne do danego publicznego przedszkola, przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora tego przedszkola.

ETAP wstępny – informator

Od dnia 09 lutego 2015 r. na stronie internetowej www.chelm.formico.pl dostępny będzie informator zawierający ofertę przedszkoli znajdujących się na terenie miasta Chełm. Rodzice będą mieli możliwość przeglądania ofert przedszkoli, w których znajdą takie informacje jak: dane teleadresowe przedszkola, oferta edukacyjna przedszkola, opis przedszkola oraz jego historia.

UWAGA Rodzice dzieci zamieszkałych poza obszarem Miasta Chełm

 • Prowadzenie przedszkoli przez Miasto Chełm jest zadaniem własnym gminy, dlatego też do chełmskich przedszkoli przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Chełm.

 • Rekrutacja dzieci zamieszkałych poza obszarem Miasta Chełm możliwa będzie, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, w przypadku dysponowania wolnymi miejscami w przedszkolach, tj. w postępowaniu uzupełniającym od 8 czerwca do 19 czerwca 2015 r.

 • Rodzice dzieci zamieszkałych poza Miastem Chełm wypełniony wniosek o przyjęcie do przedszkola składają do dyrektora wybranego przedszkola.

ETAP I - Wypełnianie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola

Elektroniczna rekrutacja dzieci (nowozapisywanych) do przedszkoli będzie trwała od 16 marca 2015r. od godz. 9.00 do 10 kwietnia 2015 r. do godz. 15.00. Obejmuje ona wprowadzanie danych dzieci do systemu i składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji, rodzic zobowiązany jest do:

 1. wypełnienia i złożenia wniosku o przyjęcie do przedszkola, z zaznaczeniem odpowiednich kryteriów,

 2. określenia kolejności wybranych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych (maksymalnie 3 przedszkola),

 3. złożenia odpowiednich dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie odpowiednich kryteriów zaznaczonych we wniosku o przyjęcie.

Dwa sposoby składania wniosków o przyjęcie do przedszkola przez rodziców

Pierwszy: Rodzic wypełnia wniosek elektronicznie poprzez powyższą stronę internetową, drukuje go
i podpisuje, a następnie udaje się do przedszkola pierwszego wyboru (czyli przedszkola znajdującego się na pierwszym miejscu na liście przedszkoli, do których dziecko stara się o przyjęcie) w celu złożenia wniosku. W przedszkolu rodzic otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku.

Drugi: Jeżeli rodzic nie ma możliwości skorzystania z komputera z dostępem do Internetu, wypełnia ręcznie papierowy wniosek (można go otrzymać w każdym przedszkolu) i udaje się do placówki pierwszego wyboru, gdzie zostanie on wprowadzony do systemu.

ETAP II - Potwierdzanie wniosku w przedszkolu pierwszego wyboru

Jeśli rodzic wypełnił wniosek za pośrednictwem strony internetowej, to jego wniosek zostanie zapisany w systemie. Aby dopełnić formalności, wersję papierową wniosku rodzic jest zobowiązany dostarczyć osobiście do przedszkola pierwszego wyboru i potwierdzić złożenie wniosku najpóźniej do 10 kwietnia 2015 r. do godz. 15.00.

ETAP III - Rekrutacja automatyczna

Kolejnym etapem jest automatyczna rekrutacja dzieci do przedszkoli. Oznacza to, iż system przydziela dzieci do przedszkola na podstawie kryteriów naboru (rodzice zaznaczają we wniosku, które z kryteriów spełnia ich dziecko). Wyniki rekrutacji będą dostępne 16 kwietnia 2015 r. o godz. 09.00 w przedszkolach.

 

ETAP IV - Listy kandydatów (dzieci) zakwalifikowanych do przedszkoli

W dniu 16 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00 zostaną podane do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów (dzieci) zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danego przedszkola. Listy zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego przedszkola.

 

ETAP V - Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkola

Komisja rekrutacyjna w danym przedszkolu przyjmuje dziecko do przedszkola,jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dziecko zostało zakwalifikowane do danego przedszkola oraz rodzic dziecka złożył wymagane dokumenty i potwierdzi (osobiście) w terminie od 16 kwietnia od godz. 10.00 do 23 kwietnia 2015 r. do godz. 15.00 wolę przyjęcia dziecka do danego przedszkola.

W dniu 24 kwietnia 2015 r. komisja rekrutacyjna powołana w danym przedszkolu podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów (dzieci) przyjętych i nieprzyjętych do danego publicznego przedszkola oraz informację o liczbie wolnych miejsc.

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów (dzieci) przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie

uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola.

 

ETAP VI – Postępowanie uzupełniające i Informator o wolnych miejscach w przedszkolach

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.

W postępowaniu uzupełniającym, rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnego z wybranych przedszkoli, mogą złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola, które posiada wolne miejsca.

Pomocą w wyszukiwaniu wolnych miejsc w przedszkolach będzie Informator dostępny za pośrednictwem strony internetowej od 24 kwietnia 2015 r. od godz. 15.00, gdzie na bieżąco wyświetlany będzie aktualny stan wolnych miejsc w przedszkolach. Informacje o wolnych miejscach rodzice mogą także uzyskać w poszczególnych przedszkolach.

 

Od 8 czerwca 2015r. do 19 czerwca 2015r. w przedszkolach (w przypadku wolnych miejsc) będzie prowadzone postępowanie uzupełniające Do postępowania uzupełniającego kryteria naboru stosuje się odpowiednio.

II. KRYTERIA NABORU dzieci do publicznych przedszkoli obowiązujące na terenie Miasta Chełm

Kryteria główne (ustawowe)

 1. wielodzietność rodziny kandydata (należy przez to rozmieć: rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci);

 2. niepełnosprawność kandydata;

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem);

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria dodatkowe (obowiązujące w przedszkolach na terenie Miasta Chełm)

1) pozostawanie rodziców kandydata w zatrudnieniu, prowadzenie przez nich  działalności gospodarczej, uczących się lub studiujących w systemie dziennym,

2) zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola na pobyt dłuższy niż 5 godzin,

3) rodzeństwo kandydata kontynuującego edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru,

4) zadeklarowanie przez rodziców uczęszczania kandydata, który w roku rekrutacji ukończy nie mniej niż 2,5 roku.

Przyjazne strony

   
    chdk logomdk logo chcig 2
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack