Chełm - największe polskie miasto przy granicy Unii Europejskiej. Dawna stolica księstwa, województwa i ziemi chełmskiej. Gród o ponadtysiącletniej historii...

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow
Loading
http://www.chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://www.chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://www.chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://www.chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://www.chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://www.chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link

«
»
 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Rekrutacja do przedszkoli

Rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm na rok szkolny 2016/2017

Zasady postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2016/2017 zostały określone na podstawie zapisów:

 • Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2014 r. poz. 7);
 • Ustawy z dnia 29 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2016 r. poz. 35);
 • Uchwały Nr V/32/15 Rady Miasta Chełm z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm;
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U z 2015 r. poz. 1942);

WAŻNE:

Tegoroczna rekrutacja do publicznych przedszkoli uwzględnia zmiany przyjęte przez Sejm ustawą z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, tj.:

 • prawo dziecka od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego,

 • obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 6 –letnie,

 • obowiązek szkolny od 7 roku życia,

 • prawo dziecka do rozpoczęcia edukacji szkolnej – na wniosek rodziców – od 6 roku życia pod warunkiem: odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub uzyskania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej w przypadku nieskorzystania przez dziecko z przygotowania przedszkolnego.

OGÓLNE ZASADY PROCESU REKRUTACJI

 • O przyjęciu dziecka do przedszkola NIE decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkoli składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w tym przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza - w terminie od 15 lutego 2016 r. do 22 lutego 2016 r.

 • Dzieci w wieku 6 lat są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

 • Od 1 września 2016 roku, gmina ma obowiązek zapewnić dzieciom 5 letnim, zamieszkałym na jej terenie możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego.

 • 2,5 roku - minimalna granica wieku dzieci uczestniczących w rekrutacji (dziecko we wrześniu 2016 musi mieć ukończone 2,5 roku).

 • Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Chełm.

 • W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane kryteria określone w art. 20c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.), tj.:

 1. wielodzietność rodziny kandydata (należy przez to rozmieć: rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci);

 2. niepełnosprawność kandydata;

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem);

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane kryteria ustalone przez Radę Miasta Chełm w Uchwale Nr V/32/15 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm, tj.:

 1. pozostawanie rodziców kandydata w zatrudnieniu, prowadzenie przez nich działalności gospodarczej, uczących się lub studiujących w systemie dziennym,

 2. zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola na pobyt dłuższy niż 5 godzin,

 3. rodzeństwo kandydata kontynuującego edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru,

 4. zadeklarowanie przez rodziców uczęszczania kandydata, który w roku rekrutacji ukończy nie mniej niż 2,5.

UWAGA Rodzice dzieci zamieszkałych poza obszarem Miasta Chełm

 • Prowadzenie przedszkoli przez Miasto Chełm jest zadaniem własnym gminy, dlatego też do chełmskich przedszkoli przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Chełm.

 • Rekrutacja dzieci zamieszkałych poza obszarem Miasta Chełm możliwa będzie, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, w przypadku dysponowania wolnymi miejscami w przedszkolach, tj. w postępowaniu uzupełniającym.

 • Rodzice dzieci zamieszkałych poza Miastem Chełm wypełniony wniosek o przyjęcie do przedszkola składają do dyrektora wybranego przedszkola.

Strona internetowa elektronicznej rekrutacji dzieci do przedszkoli: www.chelm.formico.pl (dostępna od 15 lutego 2016 r.)

PRZEBIEG REKRUTACJI i TERMINY

Postępowanie rekrutacyjne do danego publicznego przedszkola, przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora tego przedszkola.

ZARZĄDZENIE Nr 380/16PREZYDENTA MIASTA CHEŁM z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm.

Od dnia 15 lutego 2015 r. na stronie internetowej www.chelm.formico.pl dostępny będzie informator zawierający ofertę przedszkoli znajdujących się na terenie Miasta Chełm. Rodzice będą mieli możliwość przeglądania ofert przedszkoli, w których znajdą się m.in. informacje nt. oferty edukacyjnej przedszkoli, ich szczegółowego opisu przedszkola oraz historii.

 

W dniu 25 marca 2016 roku zostało podpisane przez Prezydenta Miasta Chełm Zarządzenie zmieniające w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm. W związku z powyższym ulegają zmianie terminy podania do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niekwalifikowanych do przedszkoli, a w związku z powyższym przesunięcie pozostałych terminów w tym rekrutacji uzupełniającej zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do w/w Zarządzenia.

Przyjazne strony

   
    chdk logomdk logo chcig 2
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack