Loading
http://www.chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.1gk-is-104.jpglink
http://www.chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.10gk-is-104.jpglink
http://www.chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.11gk-is-104.jpglink
http://www.chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.12gk-is-104.jpglink
http://www.chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.2gk-is-104.jpglink
http://www.chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.3gk-is-104.jpglink
http://www.chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.4gk-is-104.jpglink

«
»
  1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Miasto Chełm

Prezydent Miasta Chełm: Jakub Banaszek
Powierzchnia miasta: 35.28 km 2
Liczba mieszkańców: 60 217 (stan na II polrocze 2019 r.).
Aglomeracja: około 90000 mieszkańców
Największe polskie miasto przy granicy Unii Europejskiej

Szybki kontakt

Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
tel. 82/ 565-20-70, fax. 82/ 565-22-54
e-mail: info@umchelm.pl , gg: 11317939, skype: um.chelm
napisz do nas

Bezpośredni Adres skrytki UM Chełm na platformie EPUAP: /1ftwnv7267/skrytka

Miasto i Urząd

Zakresy działania Komisji


Do zakresu działania Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego należą w szczególności sprawy dotyczące:
1) budżetu miasta oraz sprawozdań z jego wykonania,
2) podatków i opłat lokalnych w granicach określonych w ustawach,
3) majątku gminy,
4) ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami,
5) budownictwa mieszkaniowego,
6) promocji miasta,
7) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
8) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Do zakresu działania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu należą w szczególności sprawy dotyczące:
1) edukacji publicznej,
2) kultury, w tym bibliotek miejskich i innych placówek upowszechniania kultury,
3) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Do zakresu działania Komisji Porządku Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego należą w szczególności sprawy dotyczące:
1) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
2) miejskich dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) zawiadamiania zainteresowanych jednostek organizacyjnych o konieczności przygotowania dokumentów:
a) określających prawo do nieruchomości,
b) ustalających wartość środków trwałych i przedmiotów nietrwałych,
c) dotyczących wartości niematerialnych i prawnych,
6) sporządzania spisów inwentaryzacyjnych oraz kart inwentaryzacyjnych,
7) kompletowania dokumentów stwierdzających prawo do nieruchomości,
8) przedstawiania Radzie Miasta do wiadomości projektów sporządzanych spisów i kart inwentaryzacyjnych przed ich wyłożeniem do publicznego wglądu,
9) wykładania do publicznego wglądu spisów i kart inwentaryzacyjnych,
10) udzielania zainteresowanym osobom i jednostkom niezbędnych informacji o mieniu objętym spisami i kartami inwentaryzacyjnymi w okresie wyłożenia spisów i kart do publicznego wglądu,
11) zbierania w okresie wyłożenia do publicznego wglądu spisów i kart inwentaryzacyjnych uwag i zastrzeżeń,
12) rozpatrywania zgłoszonych uwag i zastrzeżeń oraz w razie ich uwzględnienia, dokonywanie odpowiednich zmian w spisach,
13) przekazywania właściwemu wojewodzie spisów i kart inwentaryzacyjnych po rozpatrzeniu zgłoszonych do nich uwag i zastrzeżeń.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej  należą w szczególności sprawy dotyczące:
Wyciąg z Załącznika do uchwały Nr IX/90/03

§ 27
Do komisji rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepisy o komisjach Rady
z zachowaniem przepisów niniejszego rozdziału .

§ 28
1. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
2. Komisja rewizyjna wykonuje również inne zadania w zakresie kontroli, zlecane przez Radę.
3. Przepis ust. 4 nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji powoływanych przez Radę.

§ 29
1. Komisja rewizyjna działa na podstawie rocznego planu kontroli, zatwierdzonego przez Radę.
2. Za zgodą Rady lub na wniosek Rady komisja rewizyjna może przeprowadzić kontrolę w zakresie i terminie nie przewidzianym w rocznym planie kontroli.

§ 30
1. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrole biorąc pod uwagę kryteria zgodności

z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

Do zakresu działania Komisji Rodziny, Zdrowia i Ochrony Środowiska należą w szczególności sprawy dotyczące:
1) pomocy społecznej, w tym placówek opiekuńczo-wychowawczych,
2) współpracy z instytucjami pracującymi na rzecz rodziny, z prorodzinnymi organizacjami pozarządowymi oraz związkami zawodowymi,
3) podejmowanych działań na rzecz wszechstronnej pomocy rodzinie,
4) ochrony zdrowia,
5) ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
6) zieleni miejskiej i zadrzewień.

Fundusze Unijne i inne 

PO RPW podstawowy kolor

schronisko

Baner 160x600

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack