Loading
http://www.chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.1gk-is-104.jpglink
http://www.chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.10gk-is-104.jpglink
http://www.chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.11gk-is-104.jpglink
http://www.chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.12gk-is-104.jpglink
http://www.chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.2gk-is-104.jpglink
http://www.chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.3gk-is-104.jpglink
http://www.chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.4gk-is-104.jpglink

«
»
  1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Szukaj

PITAX

 

 

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Sprawdź czy prawo jazdy jest już gotowe do odebrania

ekierowca

Sprawdź czy dowód rejestracyjny jest już gotowy do odebrania

epojazd

 

MPM

E-Urząd

Logo KDR

Akty prawne w wersji elektronicznej

BIP

zwiazek powiatow polskich

Deklaracja dostępności

Miasto Chełm

Prezydent Miasta Chełm: Jakub Banaszek
Powierzchnia miasta: 35.28 km 2
Liczba mieszkańców: 60 217 (stan na II polrocze 2019 r.).
Aglomeracja: około 90000 mieszkańców
Największe polskie miasto przy granicy Unii Europejskiej

Szybki kontakt

Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
tel. 82/ 565-20-70, fax. 82/ 565-22-54
e-mail: info@umchelm.pl , gg: 11317939, skype: um.chelm
napisz do nas

Bezpośredni Adres skrytki UM Chełm na platformie EPUAP: /1ftwnv7267/skrytka

Miasto i Urząd

Zakresy działania Komisji


Do zakresu działania Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego należą w szczególności sprawy dotyczące:
1) budżetu miasta oraz sprawozdań z jego wykonania,
2) podatków i opłat lokalnych w granicach określonych w ustawach,
3) majątku gminy,
4) ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami,
5) budownictwa mieszkaniowego,
6) promocji miasta,
7) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
8) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Do zakresu działania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu należą w szczególności sprawy dotyczące:
1) edukacji publicznej,
2) kultury, w tym bibliotek miejskich i innych placówek upowszechniania kultury,
3) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Do zakresu działania Komisji Porządku Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego należą w szczególności sprawy dotyczące:
1) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
2) miejskich dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) zawiadamiania zainteresowanych jednostek organizacyjnych o konieczności przygotowania dokumentów:
a) określających prawo do nieruchomości,
b) ustalających wartość środków trwałych i przedmiotów nietrwałych,
c) dotyczących wartości niematerialnych i prawnych,
6) sporządzania spisów inwentaryzacyjnych oraz kart inwentaryzacyjnych,
7) kompletowania dokumentów stwierdzających prawo do nieruchomości,
8) przedstawiania Radzie Miasta do wiadomości projektów sporządzanych spisów i kart inwentaryzacyjnych przed ich wyłożeniem do publicznego wglądu,
9) wykładania do publicznego wglądu spisów i kart inwentaryzacyjnych,
10) udzielania zainteresowanym osobom i jednostkom niezbędnych informacji o mieniu objętym spisami i kartami inwentaryzacyjnymi w okresie wyłożenia spisów i kart do publicznego wglądu,
11) zbierania w okresie wyłożenia do publicznego wglądu spisów i kart inwentaryzacyjnych uwag i zastrzeżeń,
12) rozpatrywania zgłoszonych uwag i zastrzeżeń oraz w razie ich uwzględnienia, dokonywanie odpowiednich zmian w spisach,
13) przekazywania właściwemu wojewodzie spisów i kart inwentaryzacyjnych po rozpatrzeniu zgłoszonych do nich uwag i zastrzeżeń.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej  należą w szczególności sprawy dotyczące:
Wyciąg z Załącznika do uchwały Nr IX/90/03

§ 27
Do komisji rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepisy o komisjach Rady
z zachowaniem przepisów niniejszego rozdziału .

§ 28
1. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
2. Komisja rewizyjna wykonuje również inne zadania w zakresie kontroli, zlecane przez Radę.
3. Przepis ust. 4 nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji powoływanych przez Radę.

§ 29
1. Komisja rewizyjna działa na podstawie rocznego planu kontroli, zatwierdzonego przez Radę.
2. Za zgodą Rady lub na wniosek Rady komisja rewizyjna może przeprowadzić kontrolę w zakresie i terminie nie przewidzianym w rocznym planie kontroli.

§ 30
1. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrole biorąc pod uwagę kryteria zgodności

z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

Do zakresu działania Komisji Rodziny, Zdrowia i Ochrony Środowiska należą w szczególności sprawy dotyczące:
1) pomocy społecznej, w tym placówek opiekuńczo-wychowawczych,
2) współpracy z instytucjami pracującymi na rzecz rodziny, z prorodzinnymi organizacjami pozarządowymi oraz związkami zawodowymi,
3) podejmowanych działań na rzecz wszechstronnej pomocy rodzinie,
4) ochrony zdrowia,
5) ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
6) zieleni miejskiej i zadrzewień.

Fundusze Unijne i inne 

PO RPW podstawowy kolor

schronisko

Baner 160x600

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack