Loading
http://www.chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.1gk-is-104.jpglink
http://www.chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.10gk-is-104.jpglink
http://www.chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.11gk-is-104.jpglink
http://www.chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.12gk-is-104.jpglink
http://www.chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.2gk-is-104.jpglink
http://www.chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.3gk-is-104.jpglink
http://www.chelm.pl/www/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.4gk-is-104.jpglink

«
»
  1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Miasto Chełm

Prezydent Miasta Chełm: Jakub Banaszek
Powierzchnia miasta: 35.28 km 2
Liczba mieszkańców: 63 029 (stan na I półrocze 2018 r.)
Aglomeracja: około 90000 mieszkańców
Największe polskie miasto przy granicy Unii Europejskiej

Szybki kontakt

Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
tel. 82/ 565-20-70, fax. 82/ 565-22-54
e-mail: info@umchelm.pl , gg: 11317939, skype: um.chelm
napisz do nas

Bezpośredni Adres skrytki UM Chełm na platformie EPUAP: /1ftwnv7267/skrytka

Miasto i Urząd

Zakresy działania Komisji


Do zakresu działania Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego należą w szczególności sprawy dotyczące:
1) budżetu miasta oraz sprawozdań z jego wykonania,
2) podatków i opłat lokalnych w granicach określonych w ustawach,
3) majątku gminy,
4) ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami,
5) budownictwa mieszkaniowego,
6) promocji miasta,
7) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
8) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Do zakresu działania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu należą w szczególności sprawy dotyczące:
1) edukacji publicznej,
2) kultury, w tym bibliotek miejskich i innych placówek upowszechniania kultury,
3) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Do zakresu działania Komisji Porządku Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego należą w szczególności sprawy dotyczące:
1) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
2) miejskich dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) zawiadamiania zainteresowanych jednostek organizacyjnych o konieczności przygotowania dokumentów:
a) określających prawo do nieruchomości,
b) ustalających wartość środków trwałych i przedmiotów nietrwałych,
c) dotyczących wartości niematerialnych i prawnych,
6) sporządzania spisów inwentaryzacyjnych oraz kart inwentaryzacyjnych,
7) kompletowania dokumentów stwierdzających prawo do nieruchomości,
8) przedstawiania Radzie Miasta do wiadomości projektów sporządzanych spisów i kart inwentaryzacyjnych przed ich wyłożeniem do publicznego wglądu,
9) wykładania do publicznego wglądu spisów i kart inwentaryzacyjnych,
10) udzielania zainteresowanym osobom i jednostkom niezbędnych informacji o mieniu objętym spisami i kartami inwentaryzacyjnymi w okresie wyłożenia spisów i kart do publicznego wglądu,
11) zbierania w okresie wyłożenia do publicznego wglądu spisów i kart inwentaryzacyjnych uwag i zastrzeżeń,
12) rozpatrywania zgłoszonych uwag i zastrzeżeń oraz w razie ich uwzględnienia, dokonywanie odpowiednich zmian w spisach,
13) przekazywania właściwemu wojewodzie spisów i kart inwentaryzacyjnych po rozpatrzeniu zgłoszonych do nich uwag i zastrzeżeń.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej  należą w szczególności sprawy dotyczące:
Wyciąg z Załącznika do uchwały Nr IX/90/03

§ 27
Do komisji rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepisy o komisjach Rady
z zachowaniem przepisów niniejszego rozdziału .

§ 28
1. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
2. Komisja rewizyjna wykonuje również inne zadania w zakresie kontroli, zlecane przez Radę.
3. Przepis ust. 4 nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji powoływanych przez Radę.

§ 29
1. Komisja rewizyjna działa na podstawie rocznego planu kontroli, zatwierdzonego przez Radę.
2. Za zgodą Rady lub na wniosek Rady komisja rewizyjna może przeprowadzić kontrolę w zakresie i terminie nie przewidzianym w rocznym planie kontroli.

§ 30
1. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrole biorąc pod uwagę kryteria zgodności

z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
2. W celu przeprowadzenia czynności kontrolnych komisja rewizyjna powołuje zespół składający się z 3 do 5 członków komisji. Przewodniczący komisji udziela członkom zespołu pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, określając w nim zakres kontroli.
3. Przewodniczący komisji rewizyjnej, co najmniej na 7 dni przed przeprowadzeniem kontroli, zawiadamia na piśmie kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej o zakresie i terminie kontroli.
4. Członkowie zespołu kontrolnego, przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, są obowiązani okazać kierownikowi kontrolowanej jednostki upoważnienie, o którym mowa w ust. 2.

§ 31
1. Członek komisji rewizyjnej podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, jeżeli przedmiot kontroli może dotyczyć praw i obowiązków jego albo jego małżonka, krewnych lub powinowatych.
2. Członek komisji może również być wyłączony z udziału w kontroli, jeżeli zachodzą okoliczności mogące wywołać wątpliwość co do jego bezstronności.
3. O wyłączeniu członka komisji z udziału w kontroli rozstrzyga jej przewodniczący.

§ 32
1. Kierownicy kontrolowanych jednostek organizacyjnych są obowiązani do zapewnienia warunków przeprowadzenia kontroli, w szczególności udostępnienia potrzebnych dokumentów oraz udzielenia informacji i wyjaśnień.
2. Zespół kontrolny wykonuje czynności kontrolne w dniach i godzinach pracy lub funkcjonowania kontrolowanej jednostki.
3. Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać porządku pracy obowiązującego w kontrolowanej jednostce.
4. Członkowie komisji rewizyjnej są obowiązani przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarnych oraz dotyczących ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych, obowiązujących w kontrolowanej jednostce.

§ 33
1. Zespół kontrolny, w terminie 14 dni od zakończenia kontroli, sporządza protokół kontroli. Protokół podpisują członkowie zespołu oraz kierownik kontrolowanej jednostki, który może wnieść zastrzeżenia do protokółu. Zespół niezwłocznie przedstawia podpisany protokół komisji rewizyjnej.
2. Komisja rewizyjna, na podstawie protokołu kontroli, sporządza i kieruje do kierownika kontrolowanej jednostki oraz do Prezydenta wystąpienie pokontrolne, zawierające wnioski i zalecenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w określonym terminie.
3. Kierownik kontrolowanej jednostki, do której zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, jest obowiązany zawiadomić komisję rewizyjną o sposobie realizacji wniosków i zaleceń w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Kierownik kontrolowanej jednostki, w terminie 7 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, może odwołać się do Rady. Stanowisko Rady jest ostateczne.
5. Komisja rewizyjna przedstawia Radzie sprawozdanie z wyników kontroli zleconych przez Radę, wyników kontroli wykonania budżetu oraz z realizacji rocznego planu kontroli.
6. Sprawozdania z wyników kontroli zleconych przez Radę przedstawia się niezwłocznie po zakończeniu kontroli, a z realizacji rocznego planu kontroli okresowo raz na rok.

Do zakresu działania Komisji Rodziny, Zdrowia i Ochrony Środowiska należą w szczególności sprawy dotyczące:
1) pomocy społecznej, w tym placówek opiekuńczo-wychowawczych,
2) współpracy z instytucjami pracującymi na rzecz rodziny, z prorodzinnymi organizacjami pozarządowymi oraz związkami zawodowymi,
3) podejmowanych działań na rzecz wszechstronnej pomocy rodzinie,
4) ochrony zdrowia,
5) ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
6) zieleni miejskiej i zadrzewień.

Fundusze Unijne i inne 

PO RPW podstawowy kolor

schronisko

Zaplanuj podróż do Chełma

Podaj swój adres w celu wyznaczenia podróżyWirtualny spacer po urzędzie

Wirtualny spacer po MPGK

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack