Konkurs ofert rostrzygnięty !!!

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA CHEŁM W ROKU 2017 w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej, przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w pkt 1-32 art. 4 ust. 1 w/w ustawy, promocji i organizacji wolontariatu, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

zamieszczono : tu