Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej

OGŁOSZENIE O NABORZE

Prezydent Miasta Chełm ogłasza nabór przedstawiciela organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.) do składu Komisji Konkursowej powoływanej w drodze zarządzenia w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w roku 2017 w zakresie:

  1. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej,

  2. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

  3. pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

  4. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

  5. Więcej informacji TU