Nabór do komisji konkursowej

Prezydent Miasta Chełm ogłasza nabór przedstawiciela organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) do składu Komisji Konkursowej powoływanej w drodze zarządzenia w celu opiniowania złożonych ofert na powierzenie w roku 2019 prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Więcej informacji TU: