Nabór do komisji konkursowej

Drukuj

Prezydent Miasta Chełm ogłasza nabór przedstawiciela organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) do składu Komisji Konkursowej powoływanej w drodze zarządzenia w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w roku 2020 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych