KONKURS o przyznanie tytułu ,,Społecznika Roku" na terenie Miasta Chełm

Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm

ogłasza

Konkurs o przyznanie tytułu „SPOŁECZNIKA ROKU”

na terenie Miasta Chełm

  1. Konkurs ma promować osoby, które są aktywne w działalności społecznej, działają na rzecz innych; działają na rzecz zmiany, na której zyskuje społeczność lokalna lub środowisko, walczą skutecznie z problemami społecznymi lub im zapobiegają, podejmują inicjatywę rozwiązania dotychczas omijanego problemu, są pomysłodawcami i organizatorami szczególnie wartościowych oddolnych działań, akcji i inicjatyw społecznych.

  2. Celem Konkursu jest nagrodzenie tytułem „SPOŁECZNIKA ROKU”, osoby działającej na rzecz dobra wspólnego w organizacjach pozarządowych, grupach nieformalnych przy organizacjach pozarządowych oraz placówkach samorządu lokalnego działających we wszystkich sferach życia społecznego.

  3. Zgłoszenia kandydata do Konkursu „SPOŁECZNIK ROKU” może dokonać każda pełnoletnia osoba fizyczna, organizacja w tym m.in. szkoła, uczelnia, instytucja poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z uzasadnieniem kandydatury.

  4. Wypełniony wniosek w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs o przyznanie tytułu „SPOŁECZNIK ROKU” należy w terminie do dnia 31 marca 2019 roku.

 

- złożyć osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie (w każdy dzień roboczy w godz. 10.00 – 17.00) lub,

 

- przesłać listownie na adres: Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie ul. Obłońska 20, 22-100 Chełm

  1. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie zamieszczona:

 

- na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm – przyjazne strony: Sprawy SpołeczneRada Działalności Pożytku Publicznego,

 

- fanpage Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm,

 

- na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm – www.chelm.pl,

 

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Chełm,oraz podana do wiadomości lokalnym mediom.

Druk formularza zgłoszeniowego w wersji papierowej dostępny jest w siedzibie Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie ul. Obłońska 20 lub w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Chełm przy ul. Obłońskiej 20 pok. Nr 4.

Przewodnicząca

Rady Działalności Popżytku Publicznego

Miasta Chełm

Edyta Muda

 

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy