KONKURS o przyznanie tytułu ,,Społecznika Roku" na terenie Miasta Chełm

Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm

ogłasza

Konkurs o przyznanie tytułu „SPOŁECZNIKA ROKU”

na terenie Miasta Chełm w 2019 roku

 

 1. Konkurs ma promować osoby, które są aktywne w działalności społecznej, działają na rzecz innych; działają na rzecz zmiany, na której zyskuje społeczność lokalna lub środowisko, walczą skutecznie z problemami społecznymi lub im zapobiegają, podejmują inicjatywę rozwiązania dotychczas omijanego problemu, są pomysłodawcami i organizatorami szczególnie wartościowych oddolnych działań, akcji i inicjatyw społecznych.

 2. Celem Konkursu jest nagrodzenie tytułem „SPOŁECZNIKA ROKU”, osoby działającej na rzecz dobra wspólnego w organizacjach pozarządowych, grupach nieformalnych przy organizacjach pozarządowych oraz placówkach samorządu lokalnego działających we wszystkich sferach życia społecznego w 2019 r.

 3. Zgłoszenia kandydata do Konkursu „SPOŁECZNIK ROKU” może dokonać każda pełnoletnia osoba fizyczna, organizacja w tym m.in. szkoła, uczelnia, instytucja poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z uzasadnieniem kandydatury.

 4. Wypełniony wniosek w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs o przyznanie tytułu „SPOŁECZNIK ROKU” należy w terminie do dnia 31 marca 2020 roku.:

 • złożyć osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie (w każdy dzień roboczy w godz. 10.00 – 17.00) lub,

 • przesłać listownie na adres: Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie ul. Obłońska 20, 22-100 Chełm

 1. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie zamieszczona:

 • na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm – przyjazne strony: Sprawy Społeczne

  Rada Działalności Pożytku Publicznego,

 • fanpage Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm,

 • na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm – www.chelm.pl,

 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Chełm,

 • oraz podana do wiadomości lokalnym mediom.

 

Druk formularza zgłoszeniowego w wersji papierowej dostępny jest w siedzibie Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie ul. Obłońska 20 lub w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia w Depratamencie Spraw Obywatelskiech Urzędu Miasta Chełm przy ul. Obłońskiej 20 pok. Nr 4.

 

                                                                                                                 Przewodnicząca

                                                                                           Rady Działaności Pożytku Publicznego

                                                                                                                Miasta Chełm

                                                                                                               /-/ Edyta Muda

 

Ogłoszenie

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy