DF 014 Wnioski w sprawie ulg (umorzeń, odroczeń, rat) – osoby fizyczne

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DF 014

Wnioski w sprawie ulg (umorzeń, odroczeń, rat) – osoby fizyczne Wydanie 001
z dnia 01.03.2019r.

 I Podstawa prawna
art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.)
 II Wymagane wnioski:

pdf fDF 014-1a wniosek o umorzenie zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę
pdf fFD 014-2a wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku i o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
pdf fFD 014-3a
wniosek o odroczenie terminu płatności podatku i o odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

 III Wymagane załączniki:

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc:
- zaświadczenie o dochodach obojga małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
- odcinki rent lub emerytur – kopie,
- zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego lub kopia dowodu pobieranego zasiłku,
- potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (wypisy ze szpitala, kopie rachunków za leki itp.),
- potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę (kopie rachunków, dowodów zapłaty),
- udokumentowane wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkań (kopie rachunków za czynsz, światło, gaz i inne),
- kopie ewentualnych umów spłat zaciągniętego kredytu bankowego,

- oświadczenie   fDF 001-6

inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.

 IV Dokumenty do wglądu:
Brak
 V Opłaty:
Brak
VI Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu 2 miesięcy.
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Departament
Finansów
ul. Lubelska 65
22-100 Chełm
 VIII Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, w terminie 14 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm.
IX Opłata za odwołanie:
Nie pobiera się
 X Uwagi:
W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy Ordynacja podatkowa).