DF 015 Wnioski w sprawie udzielenia ulg w ramach pomocy publicznej (umorzeń, odroczeń, rat)

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DF 015

Wnioski w sprawie udzielenia ulg w ramach pomocy publicznej (umorzeń, odroczeń, rat) Wydanie 001
z dnia 01.03.2019r.

 I Podstawa prawna
art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.)
 II Wymagane wnioski:
pdf fDF 014-1 wniosek o umorzenie zaległości podatkowej i odsetek za zwłokę
pdf fDF 014-2 wniosek o rozłożenie  zapłaty podatku na raty i o rozłożenie na raty zapłaty  zaległości podatkowej wraz z odsetkami za  zwłokę
pdf fDF 014-3 wniosek o odroczenie terminu płatności podatku i o odroczenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
 III Wymagane załączniki:

formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc
- sprawozdanie finansowe (np.F-01, Rb-30)
- bilans
- specyfikację zobowiązań i należności
- kopię planu finansowego
- kopie deklaracji podatkowych opatrzone datownikiem Urzędu Skarbowego
- kopie ewentualnych decyzji o spłacie zobowiązań publiczno-prawnych (US, ZUS)
- kopie ewentualnych umów o spłacie zaciągniętego kredytu bankowego
- w przypadku toczących się postępowań zgłoszonych wierzytelności - kopię ewentualnych programów naprawczych
- inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzonego postępowania podatkowego
- oświadczenie pdf fDF 001-6

 IV Dokumenty do wglądu:
Brak
 V Opłaty:
Brak
VI Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu 2 miesięcy.
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Departament
Finansów
ul. Lubelska 65
22-100 Chełm
 VIII Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, w terminie 14 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm.
IX Opłata za odwołanie:
Nie pobiera się
 X Uwagi:

Organ podatkowy na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może :odroczyć  termin płatności podatku lub  rozłożyć zapłatę podatku na raty, odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej  wraz z odsetkami za zwłokę , umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe,odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. Organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może udzielać ww. ulg  w spłacie zobowiązań podatkowych, które: nie stanowią pomocy publicznej, stanowią pomoc “de minimis” - w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady “de minimis”, stanowią pomoc publiczną(...)

W razie niedotrzymania terminu płatności odroczonego podatku lub zaległości podatkowej bądź terminu płatności którejkolwiek z rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa, następuje z mocy prawa wygaśnięcie decyzji:
-o odroczeniu terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę - w całości,
-o rozłożeniu na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej - w części dotyczącej  raty niezapłaconej w terminie płatności.

W razie niedotrzymania terminu płatności trzech kolejnych rat, na jakie został rozłożony podatek  lub zaległość  podatkowa, następuje z mocy prawa wygaśnięcie decyzji o rozłożeniu na raty w zakresie wszystkich niezapłaconych rat.