DGNAB-AB 001 Pozwolenie na budowę

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DGNAB-AB 001

Pozwolenie na budowę Wydanie 001
z dnia 05.03.2019r.

 I Podstawa prawna
- art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202
z późn. zm.),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044
z późn. zm.).
 II Wymagane wnioski:

- wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1) fDGNAB-AB 001-1 fDGNAB-AB 001-1

- informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenia na rozbiórkę (B-4) fDGNAB-AB 001-3 fDGNAB-AB 001-3

-  zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2) fDGNAB-AB 002-2 fDGNAB-AB 002-2

II Wymagane załączniki:

1. Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami
i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem,
o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane.
2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3)
fDGNAB-AB 001-2 fDGNAB-AB 001-2

3. Specjalistyczna opinia, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane.
4. Postanowienie o uzgodnieniu, z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej, projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt. 4 ustawy - Prawo budowlane.
5. Upoważnienie udzielone osobie działającej w moim imieniu.    

 IV Dokumenty do wglądu:
Brak
 V Opłaty:

1. Opłata skarbowa za czynności urzędowe:
1) Za pozwolenie na budowę:
a) budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna- za każdy m2 powierzchni użytkowej - 1,00 zł (nie więcej niż 539,00 zł.),
b) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym 14,00 zł,
c) innego budynku - 48,00 zł,
d) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 20,00 zł,
e) budowli związanych z produkcją rolną - 112,00 zł,
f) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi o długości powyżej 1 kilometra - 2143,00 zł,
g) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości do 1 kilometra - 105,00 zł,
h) innych budowli - 155,00 zł,
i) urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym - 91,00 zł.

2. Na przebudowę lub remont obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót    budowlanych – 50 % stawek określonych w pkt 1.

3. Zwalnia się od opłaty skarbowej pozwolenia na budowę:
a) w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
b) w sprawach budowy lub remontu obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
c) budynków nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia a także przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,
d) Pozwolenia na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków.

4. Za dołączony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) – 17zł.

5. Zwalnia się od opłaty skarbowej pełnomocnictwa:
a) poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów,
b) udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
c) jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art.7 pkt 1-5 ustawy.

VI Termin załatwienia sprawy:
Do 65 dni.
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm, Departament Geodezji, Kartografii, Nieruchomości, Architektury i Budownictwa, Wydział Architektury i Budownictwa,
ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
 VIII Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
IX Opłata za odwołanie:
Brak
 X Uwagi:
Opłatę skarbową można wnieść w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku, opłaty skarbowe można dokonać również w formie bezgotówkowej na rachunek Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596. Należy wskazać tytuł wpłaty.