DSO-K 013 Rejestracja pojazdu używanego zakupionego na terenie RP

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DSO-K 013

Rejestracja pojazdu używanego zakupionego na terenie RP Wydanie 001
z dnia 22.03.2017r

 I Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017 poz. 128)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. 2016 poz. 1038)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016  poz. 1088, z późn. zm)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U.2016, poz. 689)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015, poz. 681)
- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570)
- Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2060).
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)
 II Wymagane wnioski:
- Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację i wyrejestrowanie pojazdu FDSO-K 013-1.pdf
 III Wymagane załączniki:
- oryginał dowodu własności pojazdu (dowodem własności są m. in.: umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności),
- dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym (gdy termin ważności minął wymagane jest zaświadczenie potwierdzające aktualne badanie techniczne),
- karta pojazdu (jeżeli była wydana),
- tablice rejestracyjne
 IV Dokumenty do wglądu:
Dowód osobisty
 V Opłaty:
1) Opłata za wydanie:
a) 80 zł tablice rejestracyjne samochodowe + 0,50 zł opłata ewidencyjna,
b) 40 zł tablica przyczepy + 0,50 zł opłata ewidencyjna,
c) 40 zł tablica motocyklowa + 0,50 zł opłata ewidencyjna,
d) 30 zł tablica motorowerowa + 0,50 zł opłata ewidencyjna,
e) tablice indywidualne:
     - samochodowych 1.000 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna,
     - motocyklowych 500 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna,
f) 54 zł dowód rejestracyjny + 0,50 zł opłata ewidencyjna,
g) 13,50 zł pozwolenie czasowe + 0,50 zł opłata ewidencyjna,
h) 12,50 zł komplet nalepek legalizacyjnych,
i) 18,50 zł nalepka kontrolna + 0,50 zł opłata ewidencyjna,
j) 40 zł dodatkowa tablica rejestracyjna z przeznaczeniem na bagażnik + 0,50 zł opłata ewidencyjna +12,50 komplet nalepek legalizacyjnych.
2) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Druki wpłat wydawane są po złożeniu dokumentów.
Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miasta Chełm Wydział Finansowy Bank PEKAO S.A. I O/CHEŁM Nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596
VI Termin załatwienia sprawy:
Rejestracja pojazdu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów, w drodze decyzji administracyjnej.
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Departament Spraw Obywatelskich
Wydział Komunikacji
ul. Lubelska 63, pok. 6A
22-100 Chełm
tel.82 565 39 84
 VIII Tryb odwoławczy:
Od decyzji odmawiającej rejestracji pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem  Prezydenta Miasta Chełm.
IX Opłata za odwołanie:
Brak
 X Uwagi:
- Obowiązek oddania dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych nie dotyczy zarejestrowanego pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej lub Sił Zbrojnych RP.
- W przypadku gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu(jeżeli była wydana), jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia własności pojazdu.
- Jeżeli zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się (z wyjątkiem oryginału) uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dowodu własności.
- Po złożeniu wniosku o rejestrację zgodnie z obowiązującymi przepisami organ rejestrujący w każdym wypadku dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w tutejszym urzędzie na dowód rejestracyjny.
- W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu przed ponownym zarejestrowaniem pojazdu, właściciel dołącza do wniosku zaświadczenie z urzędu gdzie pojazdu był zarejestrowany, a także zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym (ze stacji diagnostycznej) w przypadku gdy urząd wydający zaświadczenie na okoliczność utraty dokumentu nie zamieścił informacji o terminie następnego badania technicznego.
- Sprawę w zakresie rejestracji pojazdu może załatwić właściciel/ współwłaściciel osobiście lub osoba przez nich upoważniona. Jeden ze współwłaścicieli może załatwić sprawę sam, jeżeli będzie posiadał pełnomocnictwo od współwłaściciela pojazdu oraz dokumenty tożsamości do wglądu
- Jeżeli właścicielem pojazdu jest podmiot zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym sprawę mogą załatwić osoby wchodzące w skład organów uprawnionych do reprezentacji (uwzględniając sposób reprezentacji określony w KRS), prokurent lub inna osoba upoważniona przez uprawnione organy tego podmiotu.
- Jeżeli właścicielem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna sprawę załatwia właściciel / współwłaściciele firmy osobiście lub osoba przez nich upoważniona na podstawie posiadanego pełnomocnictwa.