DSO-K 014 Rejestracja pojazdu nowego

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: info@umchelm.pl, strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DSO-K 014

Rejestracja pojazdu nowego Wydanie 001
z dnia 13.03.2019r.
 I Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczaniem pojazdu do ruchu oraz wzory dokumentów w tych sprawach (Dz.U z 2016 r., poz. 1088 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U z 2016 r., poz. 1377 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników
- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  (Dz. U. z 2017 r., poz. 570 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych  (Dz. U. z 2018 r., poz. 473 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.)
 II Wymagane wnioski:
- Wniosek o rejestrację, czasową rejestracje i wyrejestrowanie pojazdu FDSO-K 013-1.pdf
 III Wymagane załączniki:
- oryginał dowodu własności pojazdu (faktura zakupu)
- świadectwo zgodności WE lub świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji
- karta pojazdu (w przypadku samochodów i motocykli)
 IV Dokumenty do wglądu:
- Dowód osobisty
 V Opłaty:

1) Opłata komunikacyjna:
- samochód osobowy – 180,50 zł,
- przyczepa – 121,50 zł,
- motocykl, ciągnik – 121,50 zł,
- motorower – 111,50 zł,
2) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Druki wpłat wydawane są po złożeniu dokumentów.
Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miasta Chełma Wydział Finansowy Bank PEKAO S.A. I O/Chełm Nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596

VI Termin załatwienia sprawy:
Rejestracja pojazdu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów, w drodze decyzji administracyjnej.
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Departament Spraw Obywatelskich
Wydział Komunikacji
ul. Lubelska 63, pok. 6A
22-100 Chełm
tel.82 565 39 84
 VIII Tryb odwoławczy:
Od decyzji odmawiającej rejestracji pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem  Prezydenta Miasta Chełm.
IX Opłata za odwołanie:
Brak
 X Uwagi:
- Po złożeniu wniosku o rejestrację zgodnie z obowiązującymi przepisami organ rejestrujący w każdym wypadku dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w tutejszym urzędzie na dowód rejestracyjny. Wymiana następuje bez dodatkowych opłat i wniosków.   
- Sprawę w zakresie rejestracji pojazdu może załatwić właściciel/ współwłaściciel osobiście lub osoba przez nich upoważniona. Jeden ze współwłaścicieli może załatwić sprawę sam, jeżeli będzie posiadał pełnomocnictwo od współwłaściciela pojazdu oraz dokumenty tożsamości do wglądu
- Jeżeli właścicielem pojazdu jest podmiot zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym sprawę mogą załatwić osoby wchodzące w skład organów uprawnionych do reprezentacji (uwzględniając sposób reprezentacji określony w KRS), prokurent lub inna osoba upoważniona przez uprawnione organy tego podmiotu.
- Jeżeli właścicielem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna sprawę załatwia właściciel / współwłaściciele firmy osobiście lub osoba przez nich upoważniona na podstawie posiadanego pełnomocnictwa.