DSO-K 012 Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DSO-K 012

Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy Wydanie 001
z dnia 13.03.2019r

 I Podstawa prawna
-Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym  (Dz.U z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2355 z późn. zm)
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach  (Dz. U. z 2016 r,. poz. 1088 z późn. zm).
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r.
w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U z 2016 r., poz. 689 z późn. zm.)
-Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r.
w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz. U. 2016, poz. 457)
-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1377 z późn. zm.)
-Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 570 z późn. zm.)
-Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 473 z późn. zm.)
-Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.)
 II Wymagane wnioski:
- Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację i wyrejestrowanie pojazdu  FDSO-K 013-1.pdf
 III Wymagane załączniki:
- oryginał dowodu własności pojazdu, (dowodem własności są m.in.: umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności),
- dotychczasowy dowód rejestracyjny,
- zagraniczne tablice rejestracyjne jeżeli pojazd posiada tablice,
- dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony spoza Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy na terenie RP. W przypadku sprzedaży pojazdu przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami dokument ten może być zastąpiony adnotacją na fakturze określającą datę i numer dowodu odprawy celnej przywozowej oraz organ celny, który jej dokonał,
- dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju. Istnieje możliwość rozpoczęcia rejestracji pojazdu pomimo braku tego dokumentu (dot. akcyzy), jednakże musi on być dostarczony przed wydaniem dowodu rejestracyjnego. Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się warunkowo, jeżeli właściciel pojazdu złoży oświadczenie, że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana właściciela pojazdu,
- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego,
- tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego dokumentów sporządzonych w języku obcym,
- w przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę,
- dowód wpłaty - „OPŁATA RECYKLINGOWA”-  jeżeli pojazd został sprowadzony przed 01.01.2016 r.
 IV Dokumenty do wglądu:
Dowód osobisty
 V Opłaty:
1) Opłata komunikacyjna:
a) 80 zł tablice rejestracyjne samochodowe + 0,50 zł opłata ewidencyjna,
b) 40 zł tablica przyczepy + 0,50 zł opłata ewidencyjna,
c) 40 zł tablica motocyklowa + 0,50 zł opłata ewidencyjna,
d) 30 zł tablica motorowerowa + 0,50 zł opłata ewidencyjna,
e) tablice indywidualne:
     - samochodowych 1.000 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna,
     - motocyklowych 500 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna,
f) 54 zł dowód rejestracyjny + 0,50 zł opłata ewidencyjna,
g) 75 zł karta pojazdu + 0,50 zł opłata ewidencyjna,
h) 13,50 zł pozwolenie czasowe + 0,50 zł opłata ewidencyjna,
i) 12,50 zł komplet nalepek legalizacyjnych,
j) 18,50 zł nalepka kontrolna + 0,50 zł opłata ewidencyjna,
k) 40 zł dodatkowa tablica rejestracyjna z przeznaczeniem na bagażnik + 0,50 zł opłata ewidencyjna +12,50 komplet nalepek legalizacyjnych.
2) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Druki wpłat wydawane są po złożeniu dokumentów.
Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miasta Chełm Wydział Finansowy Bank PEKAO S.A. I O/CHEŁM Nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596
VI Termin załatwienia sprawy:
Rejestracja pojazdu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów, w drodze decyzji administracyjnej.
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Departament Spraw Obywatelskich
Wydział Komunikacji
ul. Lubelska 63, pok. 6A
22-100 Chełm
tel.82 565 39 84
 VIII Tryb odwoławczy:
Od decyzji odmawiającej rejestracji pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem  Prezydenta Miasta Chełm.
IX Opłata za odwołanie:
Brak
 X Uwagi:
- W przypadku pojazdu sprowadzonego bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie.
- W przypadku zgłoszenia do rejestracji na terytorium RP pojazdu sprowadzonego z zagranicy i zgłoszenia utraty albo zniszczenia dowodu rejestracyjnego wydanego za granicą właściciel pojazdu dołącza wydany przez ten organ wtórnik dowodu rejestracyjnego. W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego wydanego za granicą, właściciel pojazdu zamiast wtórnika dowodu może przedłożyć zaświadczenie wystawione przez zagraniczny organ właściwy do rejestracji pojazdu potwierdzające dane zawarte w zgubionym dokumencie niezbędne do rejestracji.
Jeżeli organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu za granicą odmawia pisemnie właścicielowi pojazdu wydania zaświadczenia, organ rejestrujący może wystąpić do tego organu o potwierdzenie danych zawartych w zagubionym dowodzie rejestracyjnym.
- Jeżeli zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się (z wyjątkiem oryginału) uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dowodu własności.
- Po złożeniu wniosku o rejestrację zgodnie z obowiązującymi przepisami organ rejestrujący w każdym wypadku dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w tutejszym urzędzie na dowód rejestracyjny.
Wymiana następuje bez dodatkowych opłat i wniosków.
- Sprawę w zakresie rejestracji pojazdu może załatwić właściciel/ współwłaściciel osobiście lub osoba przez nich upoważniona. Jeden ze współwłaścicieli może załatwić sprawę sam, jeżeli będzie posiadał pełnomocnictwo od współwłaściciela pojazdu oraz dokumenty tożsamości do wglądu.
- Jeżeli właścicielem pojazdu jest podmiot zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym sprawę mogą załatwić osoby wchodzące w skład organów uprawnionych do reprezentacji (uwzględniając sposób reprezentacji określony w KRS), prokurent lub inna osoba upoważniona przez uprawnione organy tego podmiotu.
- Jeżeli właścicielem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna sprawę załatwia właściciel / współwłaściciele firmy osobiście lub osoba przez nich upoważniona na podstawie posiadanego pełnomocnictwa.