O 001 Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Chełm

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

O 001

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Chełm Wydanie 005
z dnia 01.09.2017r.

 I Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz.1257)
 II Wymagane wnioski:
 fO 001-1 zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Chełm
 III Wymagane załączniki:

1. Oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby:

- w przypadku, gdy osobą prowadzącą szkołę lub placówkę oświatową ma być osoba fizyczna – potwierdzona kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby fizycznej oraz wypis z rejestru działalności gospodarczej,

- w przypadku gdy osobą prowadzącą szkołę lub placówkę ma być osoba prawna – potwierdzona kopia wypisu z rejestru sądowego osoby prawnej.

2. Statut szkoły lub placówki.

3. Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce.

4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.

5. Pozytywna opinia właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego dotycząca warunków lokalowych zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy przebywającym na terenie szkoły lub placówki oświatowej.

6. Pozytywna opinia komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dotycząca ochrony przeciwpożarowej w pomieszczeniach dydaktycznych szkoły lub placówki oświatowej.

7. W przypadku szkoły podstawowej, a także szkoły ponadpodstawowej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności:

- zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 59 z późn. zm.),

- pozytywna opinia Kuratora Oświaty w Lublinie.

8. Dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej - formularz niezbędny do wpisania szkoły/placówki do RSPO  fO 001-2

 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:
nie podlega
VI Termin załatwienia sprawy:
Wpisu do ewidencji dokonuje się w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Wydział: 
Oświaty
ul. Lubelska 65, pokój 42
22-100 Chełm
tel. (082) 565 49 35
 VIII Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji lub wykreślenia wpisu stronie przysługuje odwołanie do Kuratora Oświaty w Lublinie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm.
IX Opłata za odwołanie:
nie podlega
 X Uwagi:
1. Zgłoszenie do ewidencji składa się w Urzędzie Miasta (Biuro Podawcze) właściwym ze względu na miejsce prowadzenia szkoły lub placówki (a nie ze względu na miejsce zamieszkania osoby prowadzącej).
2. Zgłoszenie dokonuje osoba fizyczna lub osoba dysponująca pisemnym upoważnieniem organu prowadzącego (osoby prawnej) do prowadzenia spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem szkoły lub placówki.
3. Statut szkoły lub placówki nadaje osoba prowadząca  i powinien on zawierać dane określone na podstawie art. 172 ust. 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz.59 z późn. zm.). Niedopuszczalne są poprawki nanoszone na statut bez ich parafowania.
4. W przypadku wynajmowania pomieszczeń w szkołach publicznych nie ma potrzeby przedkładania opinii dotyczących bezpieczeństwa i higieny. Jednak umowa najmu powinna określać sposób i formy korzystania z pomieszczeń szkolnych nie kolidujące z działalnością szkoły publicznej i ustalenie wysokości czynszu.
5. Dodatkowymi dokumentami, które należy przedstawić są dokumenty potwierdzające zmianę sposobu użytkowania budynku (lub w przypadku budowy nowego budynku pozwolenia na użytkowanie) oraz zaświadczenie o niekaralności (w przypadku osoby fizycznej zamierzającej prowadzić przedszkole, szkołę dla dzieci i młodzieży).
6. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana zgłosić w ciągu 14 dni organowi, który dokonał wpisu do ewidencji, zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu powstałe we wpisie do ewidencji. Wymienione wyżej, dane w zgłoszeniu i załączniki, przedstawia się odpowiednio do zaistniałych zmian.
7. Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:
- niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji,
- prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub palcówkę, prowadzenia działalności oświatowej,
- stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest niezgodna z przepisami ustawy prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, wydanych na ich podstawie rozporządzeń lub statutem, a w szkole podstawowej nie jest wypełnione zobowiązanie, o którym mowa w art.168 ust.4 pkt 6, jeżeli szkoła lub placówka lub osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do polecenia organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
- dokonania wpisu z naruszeniem prawa,
- zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
8. Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki.