O 002 Zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu powstałe po wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Chełm

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

O 002

Zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu powstałe po wpisie
do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Chełm
Wydanie 004
z dnia 01.09.2017r.

 I Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60)
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2017 r. poz.1257)
 II Wymagane wnioski:
 fO 002-1 zgłoszenie zmian w danych powstałych po wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Chełm
 III Wymagane załączniki:
Załączniki należy przedstawić w nowym brzmieniu odpowiednio do zaistniałych zmian:
1.Oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby:
-  w przypadku, gdy osobą prowadzącą szkołę lub placówkę oświatową ma być osoba fizyczna – potwierdzona kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby fizycznej oraz wypis z rejestru działalności gospodarczej,
- w przypadku gdy osobą prowadzącą szkołę lub placówkę oświatową ma być osoba prawna – potwierdzona kopia wypisu z rejestru sądowego osoby prawnej.
2. Statut szkoły lub placówki.
3. Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce.
4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.
5. Pozytywna opinia właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego dotycząca warunków lokalowych zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy przebywającym na terenie szkoły lub placówki oświatowej.
6. Pozytywna opinia komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dotycząca ochrony przeciwpożarowej w pomieszczeniach dydaktycznych szkoły lub placówki oświatowej.
7. W przypadku szkoły podstawowej, a także szkoły ponadpodstawowej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności:
- zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.),
- pozytywna opinia Kuratora Oświaty w Lublinie.
8. Dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej - formularz niezbędny do wpisania szkoły/placówki do RSPO  fO 001-2
 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:
nie podlega
VI Termin załatwienia sprawy:
Zmiany dokonuje się w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o zmianie we wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Wydział: 
Oświaty
ul. Lubelska 65, pokój 42
22-100 Chełm
tel. (082) 565 49 35
 VIII Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji o odmowie zmiany we wpisie do ewidencji lub wykreślenia wpisu stronie przysługuje odwołanie do Kuratora Oświaty w Lublinie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm.
IX Opłata za odwołanie:
nie podlega
 X Uwagi:
Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana zgłosić w ciągu 14 dni organowi, który dokonał wpisu do ewidencji, zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu powstałe po wpisie do ewidencji. Wymienione wyżej, dane w zgłoszeniu i załączniki, przedstawia się odpowiednio do zaistniałych zmian.