O 003 Nadanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

O 003

Nadanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej Wydanie 004
z dnia 01.09.2017r.

 I Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2017 r. poz.1257)
 II Wymagane wnioski:
fO 003-1 wniosek o nadanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej
 III Wymagane załączniki:
1. W przypadku, gdy osobą prowadzącą szkołę lub placówkę oświatową ma być osoba fizyczna – potwierdzona kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby fizycznej oraz wypis z rejestru działalności gospodarczej,
- w przypadku gdy osobą prowadzącą szkołę lub placówkę ma być osoba prawna – potwierdzona kopia wypisu z rejestru sądowego osoby prawnej.
2. Pozytywna opinia Kuratora Oświaty w Lublinie o spełnianiu przez szkołę warunków określonych w art.14 ust.3 ustawy Prawo Oświatowe.
 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:
nie podlega
VI Termin załatwienia sprawy:
Decyzję wydaje się w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku oraz z urzędu doręcza  wnioskującemu, zaś kopię decyzji przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Wydział: 
Oświaty
ul. Lubelska 65, pokój 42
22-100 Chełm
tel. (082) 565 49 35
 VIII Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji o odmowie nadania szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej lub cofnięciu tych uprawnień, stronie przysługuje odwołanie do Kuratora Oświaty w Lublinie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm.
IX Opłata za odwołanie:
nie podlega
 X Uwagi:
1. W przypadku szkoły podstawowej, a także szkoły ponadpodstawowej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności – patrz sprawa: Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Chełm.
2. Uprawnienia szkoły publicznej mogą zostać cofnięte jeżeli w trybie nadzoru pedagogicznego zostanie stwierdzone niespełnianie warunków, o których mowa w art. 14 ust.3 ustawy Prawo Oświatowe. Cofnięcie uprawnień następuje w drodze decyzji administracyjnej i w przypadku szkoły podstawowej jest równoznaczne z jej likwidacją z końcem roku szkolnego, w którym decyzja stała się ostateczna.