ZK 006 Imprezy masowe

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

ZK 006

Imprezy masowe

Wydanie 004
z dnia 18.07.2017r.

 I Podstawa prawna
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1160 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1827 z późn. zm.)
 II Wymagane wnioski:
wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej pdf fZK 006-1  fZK 006-1
III Wymagane załączniki:
Wymienione w treści wniosku fZK 006-1
 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:

82 zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo

VI Termin załatwienia sprawy:
Co najmniej 7 dni przed planowanym terminem  przeprowadzenia imprezy masowej.
 VII Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Zarządzania Kryzysowego
ul. Obłońska 20
tel. (082) 565 26 28

 VIII Tryb odwoławczy:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Chełm. Z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Chełm oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:

Organizator imprezy winien nie później niż na 30 dni przed  planowanym terminem imprezy masowej złożyć wniosek wraz z załącznikami o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
Termin, o którym mowa powyżej, może zostać skrócony do 14 dni w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy potrzeba organizacji imprezy masowej wynika z przyczyn nagłych oraz jeżeli charakter imprezy masowej odpowiada przeznaczeniu obiektu określonemu w projekcie budowlanym tego obiektu.