ZK 007 Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

ZK 007

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

Wydanie 003
z dnia 06.12.2017r.
 I Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2015 r., poz. 1485)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257)
 II Wymagane wnioski:

1. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym fZK 007-1

2. Oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia (jeśli jest nim inna osoba niż organizator) fZK 007-3

3. Zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia.

Postępowanie uproszczone:

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym (postępowanie uproszczone)   fZK 007-2

 

Aktualna fotografia 35mmx45mm przewodniczącego zgromadzenia /zgodnie  z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015r., poz. 1485); organ gminy wyposaża przewodniczącego w identyfikator

Ważne! Formularz elektroniczny umożliwiający składanie wniosku w formie elektronicznej zamieszczony jest na platformie ePUAP w elektronicznej skrzynce podawczej Urzędu Miasta Chełm, pod adresem epuap logo.

 III Wymagane załączniki:

1. Pisemna zgoda na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

2. Zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

 IV Dokumenty do wglądu:
dokument potwierdzający tożsamość
 V Opłaty:

brak

VI Termin załatwienia sprawy:
Tylko w przypadku wydania decyzji o zakazie przeprowadzenia zgromadzenia publicznego. Organ gminy, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie tę decyzję na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu.
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm, ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm, Wydział Zarządzania Kryzysowego
tel. 82 565 26 06
 VIII Tryb odwoławczy:
Do Sądu Okręgowego w Lublinie właściwego ze względu na siedzibę organu gminy  w terminie 24 godzin  od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:

Postępowanie zwykłe:
1. Pobierz i wydrukuj zawiadomienie, Prawo o zgromadzeniach.
2. Wypełnij zawiadomienie i podpisz.
3. Złóż zawiadomienie ( wraz z podpisanym oświadczeniem przewodniczącego
zgromadzenia, jeśli jest nim inna osoba niż organizator) oraz zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Chełm lub prześlij faksem (82 565 22 54) lub zeskanuj i prześlij pocztą elektroniczną na podany e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4. Otrzymasz pisemną informację terminie odbioru identyfikatora przewodniczącego zgromadzenia.
Nieuzupełnienie braków formalnych (np. braku którejkolwiek z wymaganych informacji w terminie 6 dni przed datą zgromadzenia oznacza, że zawiadomienie jest prawnie nieskuteczne.


Postępowanie uproszczone:
(w przypadku gdy planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji)

Podmiot odpowiedzialny: Wydział Zarządzania Kryzysowego, tel. 82 565 20 70, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
1. Pobierz i wydrukuj zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym – postępowanie uproszczone,
2. Wypełnij zawiadomienie i podpisz.
3. Zeskanuj zawiadomienie i prześlij pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub
1. Zadzwoń do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Chełm, tel. 82 565 26 06,
2. W zawiadomieniu podaj następujące dane:
- imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości (w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL), adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiający kontakt z nim;
- datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
- ewentualne zagrożenia, które mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.
Niepodanie w złożonym zawiadomieniu wszystkich informacji wymaganych przepisami oznacza, że zawiadomienie jest prawnie nieskuteczne.

Ważne:

Zamiar zorganizowania zgromadzenia wymaga zawiadomienia:
1. organu gminy (w postępowaniu zwykłym) lub
2. Wydział Zarządzania Kryzysowego (w postępowaniu uproszczonym, gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, przy czym organizatorem takiego zgromadzenia może być wyłącznie osoba fizyczna).
3. Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia:
     1) w postępowaniu zwykłym w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia
      2) w postępowaniu uproszczonym, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.
4. Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu (w siedzibie Urzędu Miasta Chełm w godzinach pracy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).

Decyzja o zakazie zgromadzenia publicznego:
1. Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin
    przed planowana datą zgromadzenia, jeżeli
a) jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzenia się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;
b) jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, a w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa  a art. 12 lub w art. 13.
2. Zgromadzenie spontaniczne, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze strefą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej, nie podlega obowiązkowi zawiadomienia.
INFORMACJE O MIEJSCU I TERMINIE ZGŁOSZENIA ZGROMADZEŃ PUBLICZNYCH DOSTĘPNE SĄ W ZAKŁADCE OGŁOSZENIA / ZGROMADZENIA PUBLICZNE:
www.umchelm.bip.lubelskie.pl