Chełm - największe polskie miasto przy granicy Unii Europejskiej. Dawna stolica księstwa, województwa i ziemi chełmskiej. Gród o ponadtysiącletniej historii...

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow
Loading
http://www.chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://www.chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://www.chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://www.chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://www.chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://www.chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link

«
»
 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Facebook

fb

KULTURA MAŁEGO I DUŻEGO CZŁOWIEKA BUTTON

Wybory Poslów do Parlamentu Europejskiego

urna wyborcza

kal impr baner

segregacja ODPADY

zorza

logo 3 Plus

baner mielec

12B

Moja Komenda

422

logo hospicjum chelm

3738

4368710
Wizyt dziśWizyt dziś453
Wizyt wczorajWizyt wczoraj1066
W tym miesiącuW tym miesiącu25189
Ogółem od 12 08 2009Ogółem od 12 08 20094368710

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chełm na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chełm na rok szkolny 2018/2019

 

W drugiej połowie lutego br. rozpoczną się zapisy dzieci do publicznych przedszkoli oraz szkół podstawowych.

Zasady postępowania zgłoszeniowego i rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chełm na rok szkolny 2018/2019 regulują zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do w/w ustawy.

Organizacja tegorocznego postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych uwzględnia :

 • prawo dziecka od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego,

 • obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 6 –letnie,

 • obowiązek szkolny dzieci od 7 roku życia,

 • prawo dziecka do rozpoczęcia edukacji szkolnej – na wniosek rodziców – od 6 roku życia pod warunkiem: odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub uzyskania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej w przypadku nieskorzystania przez dziecko z przygotowania przedszkolnego.

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców.

Rekrutacja prowadzona jest dla kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Chełm (warunek: kryterium zamieszkania na terenie gminy).

Postępowanie rekrutacyjne może składać się z dwóch etapów:

 • pierwszy etap - brane są pod uwagę kryteria ustawowe,

 • drugi etap -  brane są pod uwagę kryteria gminne,

Kryteria ustawowe:


Art. 131 ust. 1 ustawy -  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) mówi o przyjęciu do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Ponadto, art. 131 ust. 2  wskazuje kryteria, które są brane łącznie pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Wskazane kryteria to:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;

 2. niepełnosprawność kandydata;

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wskazane kryteria mają, jednakową wartość, po 25 punktów każde.

Kryteria gminne:

W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole lub inna forma wychowania przedszkolnego dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, uwzględniające zakres społecznych potrzeb dziecka i jego rodziny. Kryteria z tej grupy mają różną wagę, punkty dla poszczególnych kryteriów określa organ prowadzący.

Kryteria gminne określone w uchwalenr XXV/282/17 Rady Miasta Chełm z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm:

 1. pozostawanie rodziców/opiekunów prawnych kandydata w zatrudnieniu, prowadzenie przez nich działalności gospodarczej, uczących się lub studiujących w systemie dziennym – 10 punktów,

 2. zadeklarowanie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola na pobyt dłuższy niż 5 godzin – 6 punktów,

 3. rodzeństwo kandydata kontynuującego edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru – 3 punkty,

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli dla dzieci nowo zapisujących się do przedszkolabędzie odbywało się od 1 marca do 26 marca 2018 r.

 • Maksymalnie rodzice kandydata będą mogli wybrać 3 przedszkola, z których pierwsze określane jest placówką pierwszego wyboru.

 • Rodzice kandydata składają podpisany wniosek rekrutacyjny o przyjęcie dziecka do przedszkolawraz z załącznikami w placówce pierwszego wyboru.

 • Wniosek rekrutacyjny będzie można pobrać lub wypełnić korzystając ze strony internetowej: www.chelm.formico.pl (dostępny od 1 marca 2018 r.) lub pobrać w formie papierowej w sekretariacie danego przedszkola.

 • O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność składania wniosków.

Powyższy tryb rekrutacji do przedszkoli i punktów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019 nie dotyczy rodziców dzieci obecnie uczęszczających do placówek prowadzonych przez Miasto Chełm. Rodzice dzieci już uczęszczających do danego publicznego przedszkola, corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. Etap potwierdzania kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019 będzie odbywał się od 22 do 28 lutego 2018 r.

Dodatkowe informacje:

 • Dzieci w wieku 2,5 lat oraz dzieci niezamieszkałe na terenie gminy nie będą mogły wziąć udziału w rekrutacji.

 • W przypadku posiadania przez przedszkole wolnych miejsc, o przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola.

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

 

 

Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych będzie odbywał się w 2 etapach, tj. postępowanie zgłoszeniowe dla dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkołypodstawowej rozpocznie się 19 lutego 2018 r. i będzie trwało do 2 marca 2018r. Wniosek zgłoszeniowy należy wypełnić w formie papierowej w sekretariacie szkoły podstawowej (obwodowej).

Rekrutacja kandydatów do klasy pierwszej zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej będzie się odbywała na wolne miejsca w terminieod 5 do 28 marca 2018 r. Maksymalnie kandydat będzie mógł wybrać 3 szkoły, z których pierwsza określana jest szkołą pierwszego wyboru.Rodzice kandydata składają podpisany wniosek rekrutacyjny o przyjęcie dziecka do szkoły w szkole pierwszego wyboru.Wniosek rekrutacyjny będzie można wypełnić korzystając ze strony internetowej: www.chelm.elemento.pl (od 5 marca 2018 r.) lub w formie papierowej w sekretariacie danej szkoły podstawowej.

 

W publicznej szkole podstawowej, z określonym obwodem, kandydaci do klasy pierwszej zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, tj.:Uchwałą nr XXV/283/17 Rady Miasta Chełm z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm:

 1. Kandydat zamieszkujący na terenie Miasta Chełm,

 2. Kandydat posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

 3. Kandydat zamieszkujący poza terenem Miasta Chełm,

 4. Kandydat z rodziny wielodzietnej,

 5. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły pierwszego wyboru,

 6. Samotne wychowywanie kandydata przez rodzica/opiekuna prawnego.

Z dniem 1 września 2018 roku obowiązkiem szkolnym zostaną objęte wszystkie dzieci 7 letnie, tj. urodzone w 2011 roku natomiast dzieci 6 letnie urodzone w 2012 r. mają prawo do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Podobnie jak w latach ubiegłych w celu zapewnienia sprawnej i przejrzystej organizacji naboru dzieci do przedszkoli i szkół podobnie jak w latach poprzednich, postępowanie rekrutacyjne będzie odbywało się z wykorzystaniem systemów elektronicznych, co znacznie ułatwia wszelkie działania rekrutacyjne zarówno dyrektorom jak i rodzicom.

Szczegółowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm określa Zarządzenie Nr 1097/18 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 25 stycznia 2018 r.

Informacje dla rodziców na temat zasad rekrutacji oraz bieżące aktualności w tym zakresie będą zamieszczane na specjalnie udostępnionej zakładce nt. rekrutacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm, w poszczególnych przedszkolach i szkołach oraz na ich stronach internetowych, jak również będą dostępne w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Chełm pod nr telefonu 82 564 09 00.

Do pobrania:

 1. ZARZĄDZENIE NR 1097/18PREZYDENTA MIASTA CHEŁM z dnia 25 stycznia 2018 r.w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm;

 2. OGŁOSZENIEPREZYDENTA MIASTA CHEŁM z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm;

 3. Uchwałanr XXV/282/17 Rady Miasta Chełm z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm;

 4. Uchwała nr XXV/283/17 Rady Miasta Chełm z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm.

 

Przyjazne strony

 rzecznik  
    chdk logomdk  
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack