Chełm - największe polskie miasto przy granicy Unii Europejskiej. Dawna stolica księstwa, województwa i ziemi chełmskiej. Gród o ponadtysiącletniej historii...

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow
Loading
http://www.chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://www.chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://www.chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://www.chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://www.chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link
http://www.chelm.pl/www/glowna/modules/mod_image_show_gk4/cache/gk-is-113link

«
»
 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

CiekawostkiPodczas II wojny światowej istniał w Chełmie Stalag 319 – jeden z największych hitlerowskich obozów jenieckich na terenach dzisiejszej Polski. Z 200.000 jeńców blisko połowa nie przeżyła pobytu w obozie.

Rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli

Rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm na rok szkolny 2019/2020

Zasady postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 zostały określone na podstawie zapisów:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.);
 • Uchwały Nr XXV/282/17 Rady Miasta Chełm z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm.

WAŻNE:

Tegoroczna rekrutacja do publicznych przedszkoli uwzględnia zapisy zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, tj.:

 • prawo dziecka od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego,
 • obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 6 –letnie,
 • obowiązek szkolny od 7 roku życia,
 • prawo dziecka do rozpoczęcia edukacji szkolnej – na wniosek rodziców – od 6 roku życia pod warunkiem: odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub uzyskania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej w przypadku nieskorzystania przez dziecko z przygotowania przedszkolnego.

OGÓLNE ZASADY PROCESU REKRUTACJI

 • O przyjęciu dziecka do przedszkola NIE decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkoli składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w tym przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza - w terminie od 22 lutego 2019 r. do 1 marca 2019 r.
 • Dzieci w wieku 6 lat są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
 • 3 lata - minimalna granica wieku dzieci uczestniczących w rekrutacji.
 • Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Chełm.
 • W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane kryteria określone w art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), tj.:
 1. wielodzietność rodziny kandydata (należy przez to rozmieć: rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci);
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem);
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

 1. pozostawanie rodziców/opiekunów prawnych kandydata w zatrudnieniu, prowadzenie przez nich działalności gospodarczej, uczących się lub studiujących w systemie dziennym,
 2. zadeklarowanie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola na pobyt dłuższy niż 5 godzin,
 3. rodzeństwo kandydata kontynuującego edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru.

UWAGA Rodzice dzieci zamieszkałych poza obszarem Miasta Chełm

 • Prowadzenie przedszkoli przez Miasto Chełm jest zadaniem własnym gminy, dlatego też do chełmskich przedszkoli przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Chełm.
 • Rekrutacja dzieci zamieszkałych poza obszarem Miasta Chełm możliwa będzie, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, w przypadku dysponowania wolnymi miejscami w przedszkolach, tj. w postępowaniu uzupełniającym.
 • Rodzice dzieci zamieszkałych poza Miastem Chełm wypełniony wniosek o przyjęcie do przedszkola składają do dyrektora wybranego przedszkola.

Postępowanie rekrutacyjne do danego publicznego przedszkola, przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora tego przedszkola.

Szczegółowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego reguluje:

 1. ZARZĄDZENIE NR 67/19PREZYDENTA MIASTA CHEŁMz dnia 31 stycznia 2019 r.w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm;
 2. OGŁOSZENIEPREZYDENTA MIASTA CHEŁM z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm;
 3. Uchwałanr XXV/282/17 Rady Miasta Chełm z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm;

Strona internetowa elektronicznej rekrutacji dzieci do przedszkoli: www.chelm.formico.pl (dostępna od 22 lutego 2019 r.)

Od dnia 22 lutego 2019 r. na stronie internetowej www.chelm.formico.pl dostępny będzie informator zawierający ofertę publicznych przedszkoli znajdujących się na terenie Miasta Chełm. Rodzice będą mieli możliwość przeglądania ofert przedszkoli, w których znajdą się m.in. informacje nt. oferty edukacyjnej przedszkoli oraz szczegółowego opisu przedszkola.

Przyjazne strony

 rzecznik  
    chdk logomdk  
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack