Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

RPO WL

Regionalny Program Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

Regionalny Program Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 jest jednym z 16 programów regionalnych, których zadaniem jest realizacja Strategii Rozwoju Kraju oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (Narodowej Strategii Spójności). RPO WL na lata 2007-2013 jest odzwierciedleniem polityki rozwoju prowadzonej przez Samorząd Województwa Lubelskiego, której podstawę tworzy Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego do roku 2020. Ostateczną wersję RPO WL na lata 2007-2013 Komisja Europejska zatwierdziła 2 października 2007r.

Celem głównym RPO WL na lata 2007-2013 jest „Podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych regionu”.

Cel główny zrealizowany będzie poprzez osiąganięcie następujących celów szczegółowych, takich jak:
1. Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez wsparcie rozwoju sektorów nowoczesnej gospodarki oraz przez stymulowanie innowacyjności,
2. Poprawę warunków inwestowania w województwie z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju,
3. Zwiększenie atrakcyjności Lubelszczyzny jako miejsca do zamieszkania, pracy i wypoczynku.

W ramach RPO WL na lata 2007-2013, Beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach dziewięciu priorytetów:
1. Przedsiębiorczość i innowacje
2. Infrastruktura ekonomiczna
3. Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne
4. Społeczeństwo informacyjne
5. Transport
6. Środowisko i czysta energia
7. Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna
8. Infrastruktura społeczna
9. Pomoc technicznaej

Więcej informacji nt. RPO WL na lata 2007-2013 na stronie internetowej: www.rpo.lubelskie.pl