DGNAB-AB 008 Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego, użytkowego i innego

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DGNAB-AB 008

Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego, użytkowego i innego
Wydanie 001
z dnia 05.03.2019r.

 I Podstawa prawna
- art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego
- art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 II Wymagane wnioski:
wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu  fDGNAB-AB 008-1   fDGNAB-AB 008-1
 III Wymagane załączniki:
1. Mapa – wyrys z ewidencji gruntów z zaznaczeniem położenia lokalu (budynku) oraz pomieszczeń przynależnych znajdujących się poza budynkiem, w którym znajduje się samodzielny lokal.
2. Rzuty odpowiednich kondygnacji budynku wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z zaznaczeniem lokalu i pomieszczeń przynależnych, z zamieszczonym oświadczeniem osoby uprawnionej o ich zgodności z aktualnym stanem oraz opis zawierający wyszczególnienie pomieszczeń wchodzących w skład lokalu.
3. W przypadku braku dokumentacji technicznej budynku - inwentaryzacja budowlana sporządzona zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego, z zaznaczeniem lokalu i pomieszczeń przynależnych oraz opis zawierający wyszczególnienie pomieszczeń wchodzących w skład lokalu.
4. Kopia pozwolenia na użytkowanie bądź dokumentu potwierdzającego przyjęcia bez sprzeciwu zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku.
5. Dokumenty umożliwiające potwierdzenie przesłanek samodzielności lokalu, o których mowa w ust. 1a-2 ustawy o własności lokali (udostępnione organowi administracji publicznej na czas trwania postępowania w sprawie wydania zaświadczenia):
- decyzja o pozwoleniu na budowę,
- zatwierdzony projekt budowlany.
6. Dowód potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej z tytułu zaświadczenia o samodzielności lokalu użytkowego, za każdy lokal objęty wnioskiem – 17 zł. Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
7. inne dokumenty.
 IV Dokumenty do wglądu:
Brak
 V Opłaty:
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.):
- wydanie zaświadczenia - 17 zł,
- z tytułu pełnomocnictwa – 17 zł,
- nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
Zwalnia się od opłaty skarbowej zaświadczenia:
- zaświadczenie wydawane w interesie publicznym,
- zaświadczenie w sprawie budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych.
VI Termin załatwienia sprawy:
Do 7 dni.
 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm, Departament Geodezji, Kartografii, Nieruchomości, Architektury i Budownictwa, Wydział Architektury i Budownictwa, ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
 VIII Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania odmowy w formie postanowienia, służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chełm w ciągu 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
IX Opłata za odwołanie:
Brak
 X Uwagi:
Opłatę skarbową można wnieść w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku, opłaty skarbowe można dokonać również w formie bezgotówkowej na rachunek Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA
I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596. Należy wskazać tytuł wpłaty.