DGNAB-AB 016 Wniosek o udostępnienie akt oraz wydanie uwierzytelnionych kopii

Drukuj
  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

DGNAB-AB 016

Wniosek o udostępnienie akt oraz wydanie uwierzytelnionych kopii Wydanie 001
z dnia 19.09.2020r.

 I Podstawa prawna
 - art. 73 § 2 z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 II Wymagane wnioski:

- wniosek o udostępnienie akt oraz wydanie uwierzytelnionych kopii

fDGNAB-AB 016-1 fDGNAB-AB 016-1

II Wymagane załączniki:
  1. Dowód potwierdzający, że wnioskodawca jest/był stroną w prowadzonym postępowaniu,

  2. Upoważnienie udzielone osobie działającej w moim imieniu

  3. Dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej.

 IV Dokumenty do wglądu:

Dowód osobisty.

 V

Opłaty

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej) - 17 zł.

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia, o ile jest wymagana na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - 17 zł.

Opłatę skarbową można wnieść w punkcie kasowym Banku PEKAO SA I O/Chełm przy ulicy Lubelskiej 65 (parter Urzędu Miasta) lub w innym banku, opłaty skarbowe można dokonać również w formie bezgotówkowej na rachunek Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596. Należy wskazać tytuł wpłaty.

VI Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie.

VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm, Departament Geodezji, Kartografii, Nieruchomości, Architektury i Budownictwa, Wydział Architektury i Budownictwa, ul. Lubelska 65, 22 – 100 Chełm
 VIII Tryb odwoławczy:

Na podstawie art. 74 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego odmowa umożliwienia przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, uwierzytelnienia takich kopii i odpisów lub wydania uwierzytelnionych odpisów następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:

Na podstawie art. 73 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, żądanie uwierzytelnienia kopii akt sprawy lub wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów musi być uzasadnione ważnym interesem strony