Or 005 Udostępnianie informacji publicznej

  Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
telefon: +48 82 5652070, fax: +48 82 5652254
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.chelm.pl
Karta Informacyjna

Or 005

Udostępnianie informacji publicznej Wydanie 002
z dnia 21.04.2015r.
 I Podstawa prawna
- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014r., poz. 782 z póżn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 10, poz. 68)
 II Wymagane wnioski:
 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej pdf fOr 005-1
 III Wymagane załączniki:
brak
 IV Dokumenty do wglądu:
brak
 V Opłaty:

Udostępniane informacji publicznej następuje bezpłatnie.
Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia (np. wydruk, kserokopia, skopiowanie na CD itp.) lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Opłatę za udostępnienie informacji publicznej wpłaca się określając przedmiot opłaty:
1) w kasach Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 65 i ul. Pocztowej 50,
2) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Chełm, prowadzony w Banku Polska Kasa Opieki SA I O/Chełm ul. Kopernika 20, 22-100 Chełm, numer: 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

VI Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie Urząd powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku.

 VII Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Chełm
Wydział Organizacji i Nadzoru

ul. Lubelska 65
22-100 Chełm
 VIII Tryb odwoławczy:
W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji, odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
W przypadku bezczynności Urzędu Miasta Chełm wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.
IX Opłata za odwołanie:
brak
 X Uwagi:

Forma składania wniosku o udostępnienie informacji publicznej:
1) wysłanie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
2) wysłanie za pośrednictwem operatora pocztowego,
3) wysłane w formie fax nr: 82 565 22 54,
4) złożenie bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta na parterze budynku przy ul. Lubelskiej 65 w Chełmie.
5) złożenie w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego na platformie ePUAP.

Jeśli przygotowanie odpowiedzi jest związane z koniecznością dokonania przetworzenia informacji, wnioskodawca jest zobowiązany do wykazania ważnego interesu publicznego, który warunkuje uzyskanie odpowiedzi na wniosek w formie informacji przetworzonej.